Le città impossibili

Le città impossibili

Maurizio Sandrini.  Alma Edizioni

 ‘ספר קריהא לרמת מתחילים שלבי ג’ – ד

 ?מסע באיטליה מנקודת מבטו של זר. בארץ יפה זו, לכל עיר יש את אופייה המיוחד רק לה. האומנם

פרק ראשון

le città impossibili alma edizioni