לימוד לטינית: פעלי בניין ראשון – זמן הווה אינדיקטיבי

.לימוד לטינית: פעלים המשתייכים לבניין הראשון, זמן הווה אינדיקטיבי, ושמות עצם המשתייכים לקבוצה הראשונה
.תרגילים לרמת מתחילים

Latin language: verbs of the first conjugation, present tense indicative mood, and nouns of the first
declension. Exercises with solutions. Beginners level.

Lingua latina: verbi della prima coniugazione attiva, indicativo presente, e nomi della prima declinazione.
Esercizi con soluzione. Livello principianti.

הפורום ברומא

1.Verbs: first conjugation- indicative present tense

Choose the correct form

בחרו את הצורה הנכונה 

2. Verbs: first conjugation- indicative present tense

Choose the right case

בחרו את היחסה הנכונה 

3. Verbs: first conjugation- indicative present tense

Choose the correct word

בחרו את המילה הנכונה 

 

***Ricaricare la pagina per visualizzare gli esercizi nuovamente.***

***לרענן את הדף כדי להתחיל את התרגילים מההתחלה ***