לימוד לטינית: פעלי בניין שני – זמן הווה אינדיקטיבי

לימוד לטינית: פעלים המשתייכים לבניין השני, זמן הווה אינדיקטיבי, ושמות עצם המשתייכים לקבוצה הראשונה.
תרגילים לרמת מתחילים

Latin language: verbs of the second conjugation, present tense indicative mood, and nouns of the first
declension. Exercises with solutions. Beginners level.

Lingua latina: verbi della prima coniugazione attiva, indicativo presente, e nomi della prima declinazione.
Esercizi con soluzione. Livello principianti.

1.Verbs: second conjugation- indicative present tense

Choose the correct form

בחרו את צורת הפועל הנכונה 

2. Verbs: second conjugation- indicative present tense

Choose the right case 

בחרו את היחסה הנכונה    

3. Verbs: second conjugation- indicative present tense

 Choose the right word

בחרו את המילה הנכונה

***Reload the page for starting the exercises again.***

***Ricaricare la pagina per ripetere gli esercizi dall’inizio.***

***לרענן את הדף כדי להתחיל את התרגילים מההתחלה ***