לימוד לטינית: פעלי בניין שלישי – זמן הווה אינדיקטיבי

.לימוד לטינית: פעלים המשתייכים לבניין השלישי, זמן הווה אינדיקטיבי, ושמות עצם המשתייכים לקבוצה הראשונה
.תרגילים לרמת מתחילים

Latin language: verbs of the third conjugation, present tense indicative mood, and nouns of the first
declension. Exercises with solutions. Beginners level.

Lingua latina: verbi della terza coniugazione attiva, indicativo presente, e nomi della prima declinazione.
Esercizi con soluzione. Livello principianti.

1.Verbs: third conjugation- indicative present tense

Choose the correct form

בחרו את צורת הפועל הנכונה

 

2. Verbs: third conjugation- indicative present tense

Choose the right case

בחרו את היחסה הנכונה

 

3. Verbs: third conjugation- indicative present tense

Choose the correct word

בחרו את המילה הנכונה

לימוד לטינית

***Reload the page for starting the exercises again.***

***Ricaricare la pagina per ripetere gli esercizi dall’inizio.***

***לרענן את הדף כדי להתחיל את התרגילים מההתחלה ***